Artikel del 2

Deltog i Föreningen Muskö Hembygdsgårds (Fmhg) årsstämma den 23/5 2017. För den oinvigde bör artikel del 1 läsas först som finns i Musköbladet nr 2, 2017 och som skrevs av Gunnar Sundberg.

Vi tar oss till Missionshuset som Fmhg har kallat till årsstämma som är utsatt till 19.00 där mötestiden är uppbokad i Fmhg:s kalender och anslagen tid en timme dvs. till 20.00. Stämman ska alltså gå fort, med det visade sig att tiden drog i väg till 2 timmar och 30 min.
De fem föreningarnas representanter samt den sittande styrelsen finns på plats. Till mötet har även Musköbor som redan 1959 köpt ägarandelar och som även inbegriper rösträtt anslutit till lokalen och en del med ombud.

I och med den senaste giltiga stadgan som Fmhg arbetar utefter vilket avser rösträtt enligt § 131 och som antogs vid årsstämman 2016 och som registrerades 2016-08-05. Stämningen är inte glädjefylld och avsaknaden av glädje kommer att krypa mer inpå vartefter stämman fortgår.


1 § 13 Medlems röst
Vid föreningsstämma har varje medlemsförening tre röster.
Respektive medlemsförening skall senast vid stämmans öppnande skriftligen anmäla vilka tre personer som har rösträtt vid stämman. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud. En röstberättigad person kan genom skriftlig och daterad fullmakt företräda högst en annan röstberättigad person. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdats och kan återkallas av den som utfärdat densamma.


Tiden är cirka 18.45 och de som inte redan har bänkat sig står och småpratar utanför och slinker in en efter en för att bänka sig i Missionshuset. Till vänster står tre bord uppställda på rad där delar av styrelsen sitter, mitt i salen mot altarplatsen finns en filmduk uppställd och några meter bakåt en projektor som visar en bild av dagordningen. Längs den högra väggen står tre bord uppställda pekande mot motsatta sida och längst bak en bänkrad och stolar. Det känns knökfullt och förhoppningsfullt och småprat hörs från alla håll och hörn…

Klockan är slagen 19.00 då stämman ska börja och ordförande Lars Vestersköld slår klubban i bordet och hälsar alla välkomna! Det som sker är att utskickad kallelse med dagordning ändras så att en extern person nämligen 69-årige Anders Forsberg, advokat till yrket utses och kan leda stämman.

Det som nu sker är anmärkningsvärt, dagordningen ändrats och Anders Forsberg väljs till ordförande för stämman och därefter sker upprop och justering av röstlängden vid. I de bästa världar kan det finnas många sanningar men detta tar alla priser, trots att de medlemmar som har med sig sina andelsbevis och trots att dessa finns registrerade i dagböcker som upptas dessa inte till röstlängden. En längre diskussion uppstår och argumenten från ordförande är ”väck talan i Södertörns Tingsrätt”. I nästa skede har endast de fem föreningarna upptagits i röstlängden enligt Fmhg:s styrelse förda medlemsförteckning noterats som giltiga och röstberättigade vid stämman. De fem föreningarna är: Muskö Hembygdsförening, Muskö Idrottsförening, Muskö Pensionärsförening, Muskö Kulturförening samt den senaste invalda Muskö Missions och stödförening.

Varje förening har 3 st representanter vilket innebär att de tre representanterna måste rösta lika dant och i annat fall faller rösten för föreningen. Det fanns naturligtvis tankar om att röstning i vissa frågor skulle utmynna i 2 = 2 där en förenings röst faller och lottning skulle ta vid i och med att de med giltiga andelsbevis, närvarande eller via ombud, bevisligen köpt och är medlemmar i Fmhg enligt de lagar som styr ekonomiska föreningar inte upptogs i röstlängden. Lagen för ek förening styr vilka som får deltaga vid stämman och om en yrkar att endast de röstberättigade medlemmarna ska få deltaga måste övriga lämna.

Detta var vad som skedde, antingen taktiskt eller helt ovetandes / okunskap om de moraliska tankegångar som detta medföljer. Det går inte att låta bli att nämna vem det var! RosMarie Karlsson från Muskö Kulturförening yrkade på utvisning av de övriga. Det var med tunga steg lokalen tömdes av ej röstberättigade medlemmar. Förhandlingarna återupptas varvid nästa episod uppstår angående medlems röst vid sluten omröstning. Hur skall röster från en förening i och med att det måste vara tre röster lagda på samma sak för att den skall vara giltig och noteras.

Detta undanröjdes inte i och med att Kjell Larsson yrkade på sluten omröstning och var inte upptagen som röstberättigad från Muskö Kulturförening vilket inte oroade ordförande. Kjell fick två frågor från ordförande om han skulle avstå sitt yrkande med samma frågeställning men svarade nej. Vad innebar detta för de röstande föreningarna? Om inte bara om fanns skulle det vid handuppräckning i många frågor resulterat i 2 = 2 varvid lotten skulle avgjort 50/50. I det andra fallet skulle lapparna som användes kunnat innehålla Förening + röst Ja/Nej. Nu blev det sluten omröstning där röst för röst räknades och de tre representanterna från en förening kunde bli två röster istället för 0 röster och ett övertag med 8 = 7 i röstningarna. Detta tog inte ordförande till sig vid diskussionen om röstningsförfarandet.

Vid denna stund var slaget förlorat av de som önskade förändring. Resultatet blev att trots saklig argumentation föll allt för förändringarnas vindar och den sittande styrelsen befäste sina positioner, samt förbättrade dessa i och med att Muskö Hembygdsförening och Muskö Idrottsförening tappade sina representanter i Fmhg:s styrelse trots att endast dessa två medlemmar betalt medlemsavgiften.

Fanns det några formella felaktigheter vid stämman?

  • Det mesta flagranta är medlemmar med andelsbevis som inte upptas i röstlängden
  • Den arroganta ordförande som ledde stämman
  • De två som dels inte ville att alla Musköbor skulle få deltaga och orsaken till sluten omröstning för nackdel för alla
  • Förandet av medlemsregister över medlemmar enligt lagen
  • Föreningar som inte betalt medlemsavgiften och trots detta är medlemmar med rösträtt
  • Revisorer som tilläts rösta vid § 12 punkt 12 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Kan man vidtaga några åtgärder?

  • Har några formella fel begåtts och man önskar har man 3 månader på sig att överklaga
  • Har pekat på några av de formella felen som begåtts vilka kommer att beaktas vid forsatt handläggning av ärendet

Som Ni förstår kommer det förhoppningsvis att skrivas mer i detta ärende. Uppgivenheten var förkrossande efter stämman och för min del och uppenbarelse är att Lars Vestersköld äger Fmhg därav rubriken och helt avsaknad av empati för gåvan till Muskös boende där ingen respekt visades.

Lage Öhlund, text & foto

Vem har rösträtt i Föreningen Muskö Hembygdsgård UPA FMHG?

FMHG bildades 1943 utan att några medlemmar antogs. Alla Musköbor verkar ha haft rösträtt. Efter förslag av Sixten Malmborg vid 1951 års föreningsstämma har föreningar tre röster.

Enligt vad Siv Öman minns, fick FMHG uppmaning av någon myndighet, att FMHG måste anta medlemmar, som betalar insats. Nya stadgar skrevs och till medlemmar antogs enskilda personer mantalsskrivna på Muskö för en insats om 10 kr. Att det var ett så lågt belopp var antagligen därför att alla, som ville, skulle kunna betala för en andel och därmed erhålla en röst.

Nya stadgar antogs på stämman 1972. Nu antogs föreningar som medlemmar och föreningar skulle betala för minst fem andelar och erhålla fem röster, enskilda personer som tidigare en andel en röst.

Det är tillåtet att betala för fler andelar, men det påverkar inte, hur många röster som erhålles.

Det är oklart när stadgarna är skrivna och om de är antagna på något årsmöte. Det finns dock en stämpel från Haninge med lokaler och säkerhet 1997-08-05. I dessa stadgar finns uppgiften, att enskilda personer kan bli medlemmar dock utan rösträtt.

Nya stadgar skrivs, som antages 2013-06-26, där medlemmarna anges. Inget om vilken insats, som skall betalas. Medlemmar är Muskö Hembygdsförening, Muskö Kulturförening, Muskö Pensionärsförening och Muskö Idrottsförening.

För att Muskö missions- och stödförening skall antagas som medlem, måste nya stadgar antas och nu skrives, 2016 att till medlemmar antas ideella föreningar verksamma på Muskö till och insatsen är 2000 kr.

Svar på fråga till Ulf Lampell på Bolagsverket vad som gäller om registrering av stadgar.

En förening skall följa de stadgar, som är registrerade. Följer man stadgar som inte är registrerade, gör man fel.

Svar på fråga till Marianne Petterson på Bolagsverket vilka stadgar som är registrerade:

Stadgarna registrerades 1960 och antogs på stämmor 1959 Dessa gällde till dess att det antogs nya stadgar 2013-06-26. Dessa registrerades 2013-11-07. 2016 antogs och registrerades nya stadgar.

En fråga om medlems rätt till medlemskap och rösträtt, ställd till Bolagsverket.

Till medlemmar antogs enligt stadgarna från 1959 enskilda personer mantalsskrivna på Muskö. Stadgarna från 2016 antar endast ideella föreningar med verksamhet på Muskö som medlemmar. Enskilda personer, som blev medlemmar enligt stadgarna från 1959, har de förlorat sitt medlemskap och rösträtt?

Svar från Eva Degermo, kompetensansvarig på Bolagsverket:

Även om nya regler om antagande av medlemmar kommit, betyder det inte att gamla medlemmar med automatik är borta. Ett medlemskap måste sägas upp av antingen medlemmen själv eller av föreningen. Gamla medlemmar finns kvar, även om nya regler införts i stadgarna för att anta nya medlemmar.

Svar från Eva Degermo på fråga: Av vilket skäl kan föreningen säga upp ett medlemskap?

Ibland står det i stadgarna om uteslutning av medlem. En grund kan vara till exempel att medlem motarbetar föreningen, inte följer fattade beslut och liknande, inte betalar insats eller stadgeenliga avgifter.

Dessa svar från på Bolagsverkets anställda klargör:

Att stadgar antagna på stämmor 1959 registrerade 1960 gällde till 2013

Att stadgar antagna på stämmor 2013 och 2016, som till medlemmar antog endast ideella föreningar, inte fråntog enskilda personer sitt medlemskap och rösträtt.

Att föreningsstämma och styrelse inte kan besluta vilka som är medlemmar, endast utesluta medlem av skäl, som finns angivet i stadgarna.

Det är styrelsens ansvar att föra en korrekt medlemsförteckning. Det är belagt med böter, om det inte föres en sådan. Den medlemsförteckning FMHGs styrelse fattat beslut om är felaktig på flera punkter. Det anges, att Hembygdsföreningen och Idrottsföreningen blev medlemmar 1944. Före 1959 fanns inga medlemmar. Till medlemmar antogs efter 1959-07-01 endast enskilda personer.

Det anges, att insatsen var 2000 kr. Ingen av dagens medlemsföreningar har betalt denna summa.

Gunnar Sundberg

Medlemsförteckning

Föreningen Muskö Hembygdsförening U.P.A org. nr 712400-1012Medlemsförteckning saknas detta är en rekonstruktion som gjorts med ledning av återfunna medlemsbevis och anteckningar i bokföring för föreningen.Det finns säkert flera medlemmar som har betalt insats men inte har hittat sitt medlemsbevis eller återfunnits i Fmhgs bokföring.

Andelsbevis som andelsägaren visat upp:

Inger Hagman, Högvreten 5, 148 95 Muskö, bevis nr 30, betalt den 1959 07 0110 kr
Rune Andersson, Högvreten 5, 148 95 Muskö, bevis nr 29, betalt den 1959 07 0110 kr
Jan och Kerstin Karlsson, Skarpavägen 2, 148 95 Muskö, bevis nr 56-57, betalt den 1987-04-2640 kr
Ola och Solveig Vikström, Nålsögat, 148 95 Muskö, bevis nr 132-136, Betalt den 1989 05-01100 kr

Bokförd betalning för andelsbevis:

Muskö idrottsförening, Hammarvägen 9, 148 95 Muskö, betalt den 1985-08-30100 kr
K Larsson, Skarpavägen 14, 148 95 Muskö, betalt den 1985-12-2040 kr
Muskö idrottsförening, Hammarvägen 9, 148 95 Muskö, bevis 14-18, betalt den 1987-05-13100 kr
Hans Karlsson, Björkhamra 148 95 Muskö, betalt den 1987-04-2840 kr
Muskö Bridgeklubb, Hyttavägen 83, 148 95 Muskö, bevis 31-35, betalt den 1987-05-05100 kr
Muskö Hembygdsförening, Björkdal, 148 95 Muskö, bevis 51-55, betalt den 1987-05-18100 kr
Fortverket Byggavd, 50 andelar, betalt 1987-05-151000 kr
Tommy Magnuson, Högvreten 7, 148 95 Muskö, bevis 64-65, betalt den 1987-06-0140 kr

Föreningar som sökt medlemskap men ej betalt insats:

Muskö Pensionärsförening, Bergviksvägen 17, 148 95 Muskö, ansökt den 1991-01-010 kr
Muskö kulturförening, Sånövägen 16, 148 95 Muskö, ansökt den 2010-09-280 kr
Muskö missions och stödförening, Ringvägen 59 Västerhaninge, ansökt den 2016-06-270 kr

Medlemmar som avgått men inte erhållit återbetalning av insats:

Friluftsfrämjandet, betalt den 1986-03-17100 kr
Hem och skola, betalt den 1987-04-28100 kr
Gösta Lönnberg, betalt den 1987-04-2840 kr
Muskö GOV, bevis 26-30, betalt den 1987-05-06100 kr
Arne Kappel, bevis 58-59, betalt den 1987-05-0440 kr
Lennart Rading, betalt den 1987-06-2640 kr

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2017

Ett gammalt fotografi – Den första bygdegården

Så såg den ut, den första bygdegården efter en teckning av Enok Nordström.

En dag på Grytholmen

De yngsta eleverna i Muskö skola, från förskoleklass till årskurs tre, har återigen blivit inbjudna av Muskö hembygdsförening till Grytholmstorpet.

Nordisk kusträddardag

Lördagen den 6 maj, i alla fem nordiska länderna, utfördes en aktion att städa stränder och kustlinjer från plast och skräp.